Analiza finansowa

0
17
Rate this post

Analizę wskaźnikową dzielimy na wskaźniki: płynności, zadłużenia, aktywności oraz rentowności.
Wielu inwestorów zwraca szczególną uwagę na wskaźniki rentowności? Dlaczego? Ponieważ rentowność oznacza zdolność do generowania zysków przez przedsiębiorstwo. Wskaźnik rentowności aktywów obliczamy dzieląc zyski netto przez aktywa ogółem. Przyjmuje się, że wskaźnik o wartości powyżej 4 wskazuje na wysoką rentowność przedsiębiorstwa co znaczy, że przedsiębiorstwo charakteryzuje wysoki stopień generowania zysków. Takiemu podmiotowi jest również łatwiej zaciągnąć kredyt na korzystnych warunkach.
Kolejny wskaźnik tj. rentowność kapitału własnego liczymy dzieląc zysk netto przez kapitał własny. Ważne jest aby amplituda wahań tego wskaźnika znajdowała się na możliwie niskim poziomie.
Analiza finansowa zawiera w sobie także inne wskaźniki, do których zalicza się wskaźnik rentowności sprzedaży (liczony jako zysk ze sprzedaży dzielony przez przychód netto ze sprzedaży), oraz wskaźnik aktywności kapitału.